Standaard pagina

Verklaring bescherming van uw persoonsgegevens.

Verklaring bescherming van uw persoonsgegevens.

Omdat wij als leverancier via onze internet winkel en in de acupunctuur en natuurgeneeskunde praktijk veel waarde hechten aan uw privacy leggen wij u in deze privacyverklaring uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, maar ook waarom wij dit doen. Deze privacyverklaring wordt gebruikt door www.colloidaalzilver.nl en internetwinkel www.nanozilverwater.nl en de Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet www.hvandervet.nl. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u deze gegevens invult bij het zenden van een mail of bij het plaatsen van een bestelling in onze webshop.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• (factuur)Adres;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Aankoopgeschiedenis;
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door voor het vragen van een persoonlijk advies of behandeling via onze website, wanneer u met ons correspondeert of wanneer u ons belt;
• Andere gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de hieronder weergegeven doeleinden van verwerking.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Wij kunnen deze gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
• Het afhandelen van uw order en betaling;
• Het verzenden van een nieuwsbrief en folders;
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van uw bestelling;
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren;
• Het afhandelen van verzoeken, klachten en geschillen en de naleving van wettelijke verplichtingen.
Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met u sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van ons gerechtvaardigde belang, onder andere bij het kunnen aanbieden en aanprijzen van onze diensten. Voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief en het plaatsen van cookies vragen wij voorts uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de eerdergenoemde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden met uitzondering wanneer voldaan moet worden aan een wettelijke verplichting.

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken voor onze internetwinkel en verzamelen ook geen technische gegevens.

 

Reglement AVG – Privacybeleid Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF verkoop van gezondheid bevorderende produkten.–

 

Privacystatement

 

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Privacywetgeving in werking getreden. Het gaat dan om Privacy Richtlijn (95/46/EG) en de Richtlijn privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG), de nationale wetten ter uitvoering van deze richtlijnen en/of, in voorkomend geval, de verordening (EU) 2016/679 (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”). Een en ander samengevat als de AVG. Deze wetgeving zal de wet Bescherming persoonsgegevens vervangen. De AVG verwacht een meer pro-actieve rol van iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. De meest relevante wijzigingen waar rekening mee dienen te worden gehouden zijn: - versterking en uitbreiding van privacyrechten; - meer verantwoordelijkheden voor organisaties; - dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen. De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna AP) blijft net als voorheen onder de wet Bescherming persoonsgegevens de autoriteit die controleert of organisaties zich aan de wetgeving houden. Ter voorbereiding op de nieuwe regelgeving heeft de AP een stappenplan opgesteld:

 

Het AVG-10 stappenplan:

 

1. Bewustwording

 

2. Rechten van betrokkenen

 

3. Overzicht verwerkingen

 

4. Data protection impact assessment (DPIA)

 

5. Privacy by design & privacy by default

 

6. Functionaris voor de gegevensbescherming

 

7. Meldplicht datalekken

 

8. Verwerkersovereenkomsten

 

9. Leidende toezichthouder

 

10. Toestemming

 

Een nadere uitwerking van dit stappenplan en naleving in de praktijk daarvan dient ervoor

 

zorg te dragen dat Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF zich zoveel mogelijk aan de nieuwe wetgeving AVG kan houden. Hieronder zullen de verschillende stappen worden besproken.

 

Daarbij wordt nagegaan in hoeverre deze punten binnen Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF gelden, waar Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF tegen aan loopt en op welke wijze Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF op een verantwoorde manier aan de ‘nieuwe’verplichtingen kan voldoen.

 

1. Bewustwording

 

1.1. Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF is een praktijk waarbinnen Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF acupunctuur als dienstverlening aanbiedt en daarnaast ook producten om de gezondheid te bevorderen verkoopt in de praktijk, hierbij ook gebruik makend van email-correspondentie en een webwinkel. Om dat doel te kunnen uitvoeren dient Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF persoonsgegevens van patiënten te verwerken en gebruiken binnen de dagelijkse bedrijfsvoering.

 

1.2. De gegevens die worden gedocumenteerd zijn privacy gevoelig. Het gaat om persoonsgegevens, aan de hand waarvan de betrokkene zowel direct als indirect geïdentificeerd kan worden. Ten einde er zeker van te zijn dat met die gegevens wordt omgegaan op een wijze die verantwoord is en voldoet aan de privacy wetgeving zoals per 25 mei 2018 van kracht is, heeft Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF ervoor gekozen met het onderhavige protocol in kaart te brengen, aan de hand van het AVG stappenplan (zoals hiervoor opgesomd), op welke wijze invulling gegeven dient te worden aan de AVG.

 

1.3. Het betreft hier registratie van persoonsgegevens met een gerechtvaardigd belang. Immers de patiënten melden zich zelf aan bij Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF. Zij willen graag geholpen worden voor hun klachten.

 

2. Rechten van betrokkenen.

2.1. Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen geeft de Verordeningdiverse rechten aan de betrokkene. De betrokkene kan deze rechten uitoefenen tegen de verwerkingsverantwoordelijke. De betrokkene heeft: - het recht op informatie over de verwerkingen; - het recht op inzage in zijn gegevens; - het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen; - het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’; - het recht op beperking van de gegevensverwerking; - het recht op verzet tegen de gegevensverwerking; - het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit); - het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

 

2.2. Een patiënt of voormalig patiënt (de betrokkene) kan om bovenstaande gegevens verzoeken. De betrokkene kan zulks doen per mail naar driekvdvet@gmail.com of driek@colloidaalzilver.nl. De betrokkene dient zich in de praktijk te legitimeren, opdat Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF met voldoende zekerheid kan vaststellen dat degene die het verzoek doet daadwerkelijk de betrokkene is.

 

2.3. Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF zal binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek betrokken informeren over de uitvoering van het verzoek. Bij complexe, of een veelvoud aan verzoeken kan deze termijn verlengd worden met maximaal 2 maanden. De betrokkene zal in een dergelijk geval van verlengde termijn van uitvoering van het verzoek daaromtrent geïnformeerd worden. De informatie wordt in principe schriftelijk verstrekt.

 

2.4. In sommige gevallen mag Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF weigeren tot uitvoering van het verzoek om gegevensverstrekking over te gaan, dan wel daarvoor kosten in rekening brengen. Het moet dan gaan om de situatie dat de betrokkene buitensporige of ongegronde verzoeken doet. (Bijvoorbeeld meerdere verzoeken achter elkaar om dezelfde gegevens.)

 

Dan wel wanneer sprake is van een van de beschermende noodzakelijkheidscriteria welke de AVG kent zoals bijvoorbeeld in het kader van een (strafrechtelijk) onderzoek naar de betrokkene). Indien acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF weigert aan het verzoek te voldoen, zulks motiveren en de betrokkene wijzen op het klachtrecht bij de toezichthouder AVG.

 

2.5. Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF realiseert zich dat indien zij een schriftelijke beslissing neemt in het kader van de uitoefening van de rechten van de betrokkene, dat dit dan geldt als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

 

2.6. In sommige gevallen dient Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF betrokken patiënt uit zichzelf te informeren. Dit is het geval indien: - gegevens buiten de betrokkene om worden verkregen; - gegevens voor een ander doel gebruikt gaan worden dan waar de gegevens oorspronkelijk voor waren afgegeven. Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF zal in die gevallen binnen 1 maand betrokkene informeren.

 

2.7. Indien de behandeling van de patiënt eindigt zal Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF de persoonsgegevens nog enige tijd in haar systeem bewaren. Binnen het dossier bevinden zich tevens gegevens van niet medische aard.

 

2.8. Ten einde er zeker van te zijn dat de betrokkene een volledig beeld heeft van de wijze waarop met diens persoonsgegevens wordt omgegaan en met welk doel en onder welke grondslag (gerechtvaardigd belang), zal iedere betrokken bij registratie toegang krijgen tot deze privacystatement en de hierbij behorende documenten. Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF zal deze gegevens op de website plaatsen en iedere betrokkene op die vindplaats wijzen.

 

3. Register van verwerkingsactiviteiten.

 

3.1. Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF verwerkt persoonsgegevens van patiënten. De volgende persoonsgegevens worden van deze leden verwerkt. Ten aanzien van al deze vormen van verwerkingen van persoonsgegevens zal Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden. Daarin worden alle soorten persoonsgegevens die verwerkt zullen worden opgenoemd.

 

3.2. in het geval de patiënt een klacht indient tegen Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF , zullen die gegevens eveneens worden verwerkt door Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF

 

4. DPIA (Data protection impact assessment)

 

4.1. DPIA staat voor gegevensbeschermingseffectbeoordeling. Een DPIA is alleen verplicht wanneer sprake is van gegevensverwerking welke waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert. Binnen de AVG worden drie situaties besproken wanneer sprake is van verhoogd risico: - systematisch en uitvoerig persoonlijke aspecten evalueren; - op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken; - op grote schaal en systematisch mensen volgen in een publiek toegankelijk gebied.

 

4.2. Naast de criteria uit de AVG zelf heeft de werkgroep van Europese privacytoezichthouders een lijst met 9 criteria opgesteld om nader te bezien of een DPIA nodig is. De criteria die op  acupuncturisten van toepassing zouden kunnen zijn: - gevoelige gegevens verwerking; - grootschalige gegevens verwerking; - gegevensverwerking over kwetsbare personen.

 

4.3. De privacytoezichthouders zien verwerkingen van bijzondere persoonsgegevens door individuele artsen niet als grootschalig. Individuele artsen hoeven dus geen DPIA uit te voeren. Het ligt voor de hand dat de gegevensverwerking door de individuele acupuncturist evenmin de uitvoering van een DPIA behoeft. Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF zal zodoende geen DPIA uitvoeren.

 

4.4. Evenwel is Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF zich ervan bewust dat sprake is van bijzondere persoonsgegevens. De inhoud van een medisch dossier is gevoelig voor de betrokkene en vergt een grote mate van vertrouwelijkheid. Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF zal zich zodoende inzetten die gegevens vertrouwelijk te laten blijven.

 

4.5. De gegevens zoals Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF registreert zijn slechts bedoeld voor intern gebruik. De persoonsgegevens worden gebruikt om te waarborgen dat de acupuncturist de patiënt zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Van dienst zijn in het verhelpen van de klachten.

 

4.6. Op termijn zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een lijst van verwerkingen publiceren waar een DPIA voor verplicht is. Zodra die lijst er is, zal Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF haar verwerking van persoonsgegevens opnieuw tegen het licht houden om te bezien of nog nadere maatregelen nodig zijn.

 

5. Privacy by design & privacy by default

 

5.1. Privacy door ontwerp en door standaardinstellingen voor producenten. Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF is producent van een dienst, welke wordt ondersteund door de verwerking van persoonsgegevens. Zodoende houdt Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF bij de ontwikkeling en uitwerking van die dienst rekening met het recht op bescherming van persoonsgegevens. Met inachtneming van de stand van de techniek ziet Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF erop toe dat de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers in staat zijn te voldoen aan hun verplichtingen inzake gegevensbescherming.

 

5.2. Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOFdaarbij op: - het minimaliseren van de verwerking van persoonsgegevens; - geen kopie maken van de het paspoort/ID kaart; - transparantie met betrekking tot de functies en de verwerking van persoonsgegevens; - het in staat stellen van de betrokkene om controle uit te oefenen op de informatieverwerking; beveiligingskenmerken creëren en verbeteren.

 

6. Functionaris voor de gegevens bescherming

 

6.1. Net als voor de DPIA geldt dat de individuele praktijk van een osteopaat door de AP niet wordt gezien als een grootschalige verwerker. Het instellen van een FG is ondanks dat het gaat om bijzondere persoonsgegevens niet noodzakelijk. Daarbij stipt Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF nogmaals aan dat in deze sprake is van het verwerken van persoonsgegevens op verzoek van de patiënt, nu deze een zo goed mogelijke behandeling wenst. Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF verwerkt geen persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. Patiënten of klanten van de webwinkel worden niet gevolgd door Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF aan de hand van de persoonsgegevens.

 

6.2. Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF benadrukt opnieuw zich te realiseren persoonsgegevens te verwerken die een hoge mate van vertrouwelijkheid kennen. Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF meent echter alle maatregelen te hebben genomen, ten einde erop toe te zien dat de persoonsgegevens van patiënten niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan bedoeld is.

 

7. Meldplicht Datalekken.

 

7.1. Een datalek in de zin van de AVG is een inbreuk in verband met persoonsgegevens. Het is een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

 

7.2. Het is voor de kwalificatie als ‘inbreuk in verband met persoonsgegevens’ niet relevant dat er boze opzet in het spel is. Naast het ‘hacken’ van persoonsgegevens, kan ook gedacht worden aan gegevens die op een verloren laptop staan of een afgesloten website met persoonsgegevens die per ongeluk openstaat. Een inbreuk op de beveiliging houdt in dat zich daadwerkelijk een beveiligingsincident heeft voorgedaan. Er is niet uitsluitend sprake van een dreiging, of van een tekortkoming in de beveiliging (ook wel aangeduid als een beveiligingslek) die zou kunnen leiden tot een beveiligingsincident. Er heeft zich daadwerkelijk een beveiligingsincident voorgedaan, waarbij de getroffen preventieve maatregelen niet toereikend waren om dit te voorkomen.

 

7.3. Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF zal ieder datalek aan de AP melden, tenzij onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF zal binnen 72 uur na ontdekking de AP in kennis stellen, ook indien nog niet alle informatie voorhanden is.

 

7.4. Bovendien zal Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF het datalek onverwijld melden aan de betrokkenen, indien sprake is van een hoog risico door de inbreuk op de persoonsgegevens. Voor de vraag of sprake is van een hoog risico zal Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF eerst nader onderzoek daar naar mogen doen.

 

7.5. Het datalek zal door Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF gedocumenteerd worden in een overzicht van datalekken die zich binnen Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF hebben voorgedaan. Niet alleen zullen de feiten omtrent de inbreuk en de gevolgen daarvan in dit overzicht worden gedocumenteerd, doch eveneens de genomen corrigerende maatregelen.

 

8. Verwerkersovereenkomsten

 

8.1. Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF maakt geen gebruik van een patienten beheer platform.

 

8.2. O Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF maakt gebruik van een boekhouder /accountant. Deze verwerkte geen gegevens van patiënten, maar heeft wel inzage in sommige persoonsgegevens. De gegevens rondom betalingen zal de boekhouder / accountant in kunnen zien. Zodoende heeft accountant een geheimhoudingsverklaring ondertekend. In die verklaring wordt niet alleen weergegeven dat de boekhouder /accountant zelf geheimhouding zal betrachten over alle persoonsgegevens die deze te zien krijgt van patiënten van Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF ook de medewerkers en derden waar de boekhouder / accountatnt gebruik van maakt hebben diezelfde geheimhoudingsplicht. Bovendien is in de verklaring opgenomen dat de boekhouder / accountant geen persoonsgegevens van patiënten zal verwerken.

 

9. Leidende Toezichthouder.

 

9.1. Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF dient te bepalen onder welke toezichthouder zij valt. Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF is op Nederlandse bodem. De werkzaamheden van Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF rusten op Nederlands grondgebied. De Leidende toezichthouder voor Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF is dus de Autoriteit Persoonsgegevens te Nederland.

 

10. Toestemming

 

10.1. Voor de verwerking van bepaalde gegevens is toestemming nodig van de betrokkene. Dat is het geval indien het gaat om bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard. Het heeft echter de sterke voorkeur het verwerken van alle persoonsgegevens op voorhand met patiënten te bespreken en bij die verwerking expliciet te vermelden of de patiënt toestemming heeft gegeven voor die verwerking.

 

10.2. Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF op de volgende wijze invulling geven aan deze benodigde toestemming. Naast het opstellen van een behandelplan kan bij de intake van een patiënt een overzicht worden gegeven van de afspraken. Deze zullen met de patiënt worden doorgenomen en vervolgens aan de patiënt ter hand worden gesteld dan wel aan de patiënt worden verzonden per mail, waarbij aangetekend wordt dat het hier een bevestiging van de gemaakte afspraken betreft. Er zal om een ontvangstbevestiging worden verzocht bij de patiënt. Op deze ‘opdrachtbevestiging’zullen de belangrijkste gegevens worden benoemd over wat de patiënt kan verwachten van de acupuncturist. Het gaat om het volgende: - dat patiënt is gewezen op het feit dat persoonsgegevens verwerkt zullen worden en om welke persoonsgegevens het gaat; - dat patiënt voor die verwerking expliciet toestemming heeft verleend; - dat patiënt rechten heeft ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens en dat patiënt deze en de verdere werkwijze van Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF met betrekking tot die persoonsgegevens kan nalezen in het onderhavige reglement zoals op de website van Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF staat vermeld; - dat patiënt gewezen wordt op de bewaartermijn(en) van de persoonsgegevens; - dat patiënt de mogelijkheid heeft een klacht tegen Acupunctuurpraktijk Driek van der Vet / H van der Vet VOF in te dienen bij het NRO;